• مهر ۱۳۸۹

  مدرسه

  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی

 • مهر ۱۳۹۶

  دوره کارشناسی 

  برق کنترل
  دانشگاه علم و صنعت ایران

 • مهر ۱۴۰۰

  دوره کارشناسی ارشد  

  برق کنترل
  دانشگاه علم و صنعت ایران