• مهر ۱۳۸۹

  مدرسه

  مدرسه شهدای موتلفه اسلامی

 • بهمن ۱۳۹۶

  دوره کارشناسی 

  برق کنترل
  دانشگاه علم و صنعت ایران